Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Börjes Tingsryd Kotimäki Finland Ay
y-tunnus 0853269-3
Palmuntie 57
20660 LITTOINEN

FINLAND
puh: 02-489 6500
info@borjeskotimaki.fi 

2. yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Börjes Tingsryd Kotimäki Finland Ay

Kirsimarja Lehtonen
Palmuntie 57
20660 LITTOINEN
FINLAND
puh: 02-489 6500
kirsimarja.lehtonen@borjeskotimaki.fi

3. Rekisterin nimi

Borjeskotimaki.fi:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Borjeskotimaki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteesen, muuhun
oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen
sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen
tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden
markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä mm. perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, syntymäaika tai
henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden
toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun
sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot,
suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.
Verkkopalveluiden käytöstä kerätään teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio
tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot,
selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy
rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.
Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä,
Cookies.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi
Borjeskotimaki.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja
kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain
edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

SÄHKÖINEN AINEISTO

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissatietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa.
Borjeskotimaki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa
tiloissa.

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja
sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja
siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen
palauttamismahdollisuus testataan.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai
käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
 

10. Tarkastusoikeus 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla
ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle
palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä
selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston
käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia
tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden
valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi.